مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود .
مجمع عمومی:
۱-مجمع عمومی موسس
۲-مجمع عمومی عادی
۳-مجمع عمومی فوق العاده


وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس به این شرح است :

طبق ماده ۷۴ قانون تجارت وظایف مجمع عمومی موسس به قرار زیر است:
۱-رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالق لازم.
۲-تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
۳- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه ی بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.


وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به این شرح است :

۱- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق .
۲- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه ،تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرس .
۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود .
۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر چهل و نه درصد سهام صندوق باشد . و هیئت مدیره و مجمع عمومی مکلفند به منظور گشترش مشارکت تولید کنندگان سالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق و پذیرش سهامداران جدید اقدام نماید به نحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان جدید واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هر یک از تولید کنندگان باشد .
۵- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق و جلب مشارکت تولید کنندگان .
۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد ی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود .
۷- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تعین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین تعین حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوطه .
۸- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت مقررات مربوطه .

۹- سایر و ظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا سایر قوانین و مقررات به عهده مجمع عمومی است .
ماده ۱۰) جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار ، یک بار در پایان سال مالی جهت برریس و تصویب صورتهای مالی و بار دوم جهت تصویب بودجه سال بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرس و یا حداقل یک پنجم سهامداران تشکیل می شود .
تبصره : جلسات مجمع عمومی عادی با شرکت حداقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرائ به تناسب سهام اتخاذ می شود


وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به این شرح است :

طبق ماده ۸۳ قانون تجارت هرگونه تقییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.
طبق ماده ۸۴ قانون تجارت در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
طبق ماده ۸۵ قانون تجارت تصمیمات مجمع عمومی فوق الغاده همراه به اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *