بسمه تعالی

اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
( سهامی خاص )

فصل اول – کلیات

ماده ۱) صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود به موجب این اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود .
ماده ۲) صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت سهامی خاص فعالیت می کند .

ماده ۳) صندوق با تابعیت ایران و برای مدت نامحدود تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در کرمانشاه می باشد .
ماده ۴) سرمایه اولیه صندوق ۰۰۰/۹۰۰/۷۷۲/۳ ریال بوده که به ۲۹۰/۳۷۷ سهم ده هزار ریالی بانام تقسیم و از محل مشارکت تولید کنندگان در بخش کشاورزی استان کرمانشاه به میزان (۴۱۷/۱۹۲) سهم و وزارت جهاد کشاورزی ( شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی )به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان(۸۷۲/۱۸۴) سهم تامین می شود.
ماده ۵) هدف صندوق حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری تولید کنندگان و تشکلهای آنها و فعالان بخش کشاورزی استان کرمانشاه است .

ماده ۶)حدود عملیات و فعالیتهای صندوق
۱- اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به تولید کنندگان و تشکلهای سهامدار و سایر متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی .
۲- دریافت کمکهای مالی اعتباری و هرگونه تسهیلات از دولت، بانکها وسایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی
۳- تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر موسسات داخلی .
۴- حمایت از تولید کنندگان و تشکلهای آنها و فعالان بخش کشاورزی استان کرمانشاه در مواجهه با موقعیتهای بحرانی .
۵- سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی .
ماده ۷) صندوق دارای ارکان زیر است .
۱- مجمع عمومی
۲- هیئت مدیره
۳- بازرس قانونی

فصل دوم – مجمع عمومی

ماده ۸) مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود .

ماده ۹) وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است :
۱- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق .
۲- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه ،تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرس .
۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود .
۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر چهل و نه درصد سهام صندوق باشد . و هیئت مدیره و مجمع عمومی مکلفند به منظور گشترش مشارکت تولید کنندگان سالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق و پذیرش سهامداران جدید اقدام نماید به نحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان جدید واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هر یک از تولید کنندگان باشد .
۵- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق و جلب مشارکت تولید کنندگان .
۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد ی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود .
۷- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تعین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین تعین حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوطه .
۸- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت مقررات مربوطه .

۹- سایر و ظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا سایر قوانین و مقررات به عهده مجمع عمومی است .
ماده ۱۰) جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار ، یک بار در پایان سال مالی جهت برریس و تصویب صورتهای مالی و بار دوم جهت تصویب بودجه سال بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرس و یا حداقل یک پنجم سهامداران تشکیل می شود .
تبصره : جلسات مجمع عمومی عادی با شرکت حداقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرائ به تناسب سهام اتخاذ می شود .

فصل سوم – هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده۱۱) هیئت مدیره صندوق دارای ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل می باشد که از میان صاحبان سهام با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره ۱: هیات مدیره یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر به عنوان منشی برای مدت ۲ سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد .
تبصره ۲: هریک از اعضای هیئت مدیره باید به میزان ۱% از سرمایه صندوق رااز محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به صندوق بسپارند و چنانچه دارای تعداد سهام لازم نباشد نسبت به مازاد می بایست تضمین معتبر مورد تایید صندوق به میزان ۲ برابر ارزش کسری سهام را تامین و ارائه نماید .

ماده ۱۲) وظایف و اختیارات هیئت مدیره به این شرح است :
۱- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲- تعین برنامه و طرح های صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.
۳- پیشنهاد آئین نامه های مالی و معاملاتی ،اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی .
۴- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق .
۵- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی
۶- اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع ، مصارف ،اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر نوع موضوع دیگری که از یک طرف مدیر عامل پیشنهاد شود . با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چها چوب بودجه مصوب .
۷- اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هرنوع قرارداد با دولت ، موسسات و شرکتهای دولتی ،بانکها وسایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ، تغییر ، تبدیل ، فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید ، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول صندوق و سایر تصمیمات در چهار چوب مصئبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط .
۸- ارایه گزارش ، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع شود .
۹- ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی .
۱۰- بررسی نحوه نقل و انتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به تولید کنندگان واجد شرایط ممکن باشد و ارایه پیشنهاد به مجمع عمومی فوق العاده .
۱۱- سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیئت مدیره تعین شده است .
۱۲- تعین حقوق و مزایا و پاداش برای مدیر عامل .
ماده ۱۳) مدیر عامل با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از میان سهامداران یا خارج از سهامداران برای مدت ۲ سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است .
تبصره : هیئت مدیره می تواند تضمین لازم را از مدیرعامل اخذ و تامین نماید .
ماده ۱۴ ) وظایف و اختیارات مدیر عامل به این شرح است :

۱- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی .
۲- کلیه چکها ، اسناد و اوراق مالی،اعتباری ، معاملاتی، تجاری و تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود .مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر است و در صورت لزوم مدیر عامل می تواند حق امضاء خود را در این مورد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید .
۳- نمایندگی صندوق در مقابل سازمان های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دفاع از هرگونه دعوی کیفری ،حقوقی یا هر دعوا و اقدامات دیگر در مراجع قضائی و اجرائی با حق تعین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت .
۴- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیئت مدیره .
۵- تهیه بودجه سالانه ،ترازنامه ،حساب سود و زیان ، گزارش های مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره .
۶- رایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیئت مدیره .
۷- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره .
۸- انجام اقدام لازم در مورد تعهدات صندوق .
۹- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید .
۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیر عامل قرار می دهد .

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده ۱۵) عضویت در صندوق اختصاص به تولید کنندگان و تشکلهای آنها در بخش کشاورزی استان کرمانشاه داشته و چنانچه هر یک از سهامداران از شمار تولید کنندگان خارج شود بنابر تشخیص صندوق می بایست نسبت به انتقال سهام خود به تولید کنندگان واجد شرایط به موجب آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام نماید .
ماده ۱۶) برای شرکت در مجامع عمومی و مشارکت در اتخاذ تصمیم دارا بودن اختیار حداقل نیم درصد سرمایه کل صندوق ضروری است .
ماده ۱۷) صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و بازرسان نمی توانند همزمان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره باشند.
تبصره : وظایف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.
ماده ۱۸) سال مالی صندوق از اول مهر ماه هرسال شروع و در پایان شهریور سال بعد خاتمه می یابد به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تاسیس تا آخر شهریور همان سال خواهد بود .
ماده ۱۹) ترازنامه ،حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق حداقل ۳۰روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیئت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس ،از طریق هیئت مدیره به مجمع عمومی تسلیم شود .
ماده ۲۰)انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوط انجام می شود .
ماده ۲۱) این اساسنامه در ۲۱ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۲/۶/۸۳ به تصویب سهامداران رسید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *