.
http://sfida-ks.ir
اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. (دکتر شریعتی)

untitled

فعالیتهای اثربخش شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه در ۶ماهه گذشته سال جاری:

۱- تولید ذرت بذری

درسال ۹۲ با توجه به نیاز کشور واستان شرکت اقدام به کاشت ۱۴۰ هکتارذرت بذری درنقاط مختلف استان نموده است وخدمات موردنیازبه شرح ذیل به کشاورزان محترم ارائه گردیده است:
خدمات ارائه شده به کشاورزان:
۱- خرید بذر لاین ذرت و ارائه وتحویل آن بصورت رایگان به کشاورزان طرف قرارداد شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
۲- پرداخت حق نظارت موسسه تحقیقات ثبت وکنترل گواهی بذرونهال توسط شرکت جهت تشویق کشاورزان طرف قرارداد
۳- بکارگیری نیروهای متخصص تولید ذرت بذری و اعزام کارشناسان متخصص و ماهر در امر تولید ذرت بذری جهت هرچه بهتر نمودن کیفیت بذور تولیدی بصورت مستقیم بر سر مزارع کشاورزان طرف قرارداد
۴- خرید نهاده ها ،سموم وکودهای ریز مغذی موردنیازکشاورزان طرف قرارداد و ارائه آنها در زمان مناسب جهت بالابردن کیفیت بذور تولیدی
۵- برگزاری چندین کلاس آموزشی برای کشاورزان توسط کارشناسان مجرب کشوردر شهرستانهای استان
(کلاس آموزشی کاشت داشت وبرداشت ذرت بذری )
Picture1
۶- کاشت مزارع ذرت بذری استان کرمانشاه
Picture2
۷- کنترل علفهای هرز مزارع ذرت و همچنین اشتغالزائی
Picture3
دراین راستا باتوجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط این شرکت جهت راه اندازی سایت تولید ذرت بذری باظرفیت ۳۰۰۰ تن درسال ،دربرخی نقاط خارج ازاستان مانند:قم، البرز، لرستان ، ایلام تهران بدنبال تولیدبذر ذرت می باشد که درهمین راستا دراستان قم اقدام به کاشت ۴۰ هکتارذرت بذری گردیده است.

۸- برداشت مزارع ذرت بذری :

Picture4
در سال ۱۳۹۲ شرکت خدمات کشاورزی توانسته است بالغ بر ۱۳۰ تن بذر مرغوب ذرت رقم ۷۰۴ را دراستان کرمانشاه تولید نماید که بذرموردنیاز ۵۲۰۰ هکتار از اراضی استان را تامین می نماید.
۹- سایت خشک کنی و فرآوری وبسته بندی بذر ذرت
Picture5
(مجموعه انبار های شرکت خدمات کشاورزی واقع در سایت تولید ذرت بذری اسلام اباد غرب)
Picture6
(پیش بوجار و خشک کن ذرت بذری سایت تولید ذرت بذری اسلام اباد غرب

)
Picture7
سورتینگ وبسته بندی بذورتولیدی شرکت خدمات کشاورزی در سایت تولید ذرت بذری شرکت خدمات کشاوورزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
Picture8
پارت بندی بذور بسته بندی شده در پاکتهای ذرت بذری شرکت خدمات کشاورزی در مجموعه انبارهای سایت تولید ذرت بذری شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه واقع درشهرستان اسلام آباد غرب

Picture9

۲- خرید جو

درسال ۹۲ شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه بصورت مستقیم ویا بامشارکت اتحادیه تعاونیهای عشایری و کشاورزی استان به منظورتامین علوفه موردنیازبخش دام وفروش آن به عشایرعزیز استان اقدام به خرید بیش از۱۱۰۰ تن جو داخل استان نموده است.

۳- اخذ مجوزخرید وتوزیع کودشیمیایی

همچنین این شرکت به منظور تامین به موقع نهاده ورفاه حال کشاورزان اقدام به اخذ مجوزخرید و توزیع کودهای شیمیایی ازشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان درشهرستان اسلام آبادغرب نموده است که ازابتدای مهراقدام به خریدوتوزیع ۵۰ تن کود شیمیایی دراستان نموده است
– درمجموع فعالیتهای شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کاورزی استان کرمانشاه بخصوص کاشت ذرت بذری علاوه براینکه باعث ایجاد امربسیارمهم و ضروری استان یعنی اشتغال(۴ نفردرهکتار)، بصورت مسقیم وغیرمستقیم گردیده توانسته است باتولیدمحصول باکیفیت بذرذرت دراین استان عملکردتولیدذرت دانه ای را بطورچشمگیری افزایش دهد که این خود باعث کاهش هزینه تولید و همچنین افزایش درآمد اقتصادی نیزبرای کشاورزان می گردد.
– باتولید بذرگندم رقم آذر ۲ که این رقم نیازآبی بسیارکمی دارد(محصولی کم توقع) باراندمان مناسب مخصوص کاشت درشرایط دیم استان کرمانشاه می باشد وهمچنین باعث حفظ این رقم مناسب دراستان کرمانشاه گردیده است.
– بااخذ مجوزعاملیت توزیع کود های شیمیایی دراستان دسترسی سریع وبموقع کشاورزان به این نهاده رافراهم نموده است.
– باخرید جو درزمان برداشت وپرداخت به بموقع وجه آن به کشاورزان وهمچنین نگهداری وعرضه محصول جو درزمان مناسب وباقیمت مناسب ازطریق اتحادیه عشایری وکشاورزی استان بین دامداران وکشاورزان استان توزیع نموده و توانسته نقش موثری درثبات قیمت این محصول دراستان ایفا نماید.

۳- برداشت ذرت بذری

درسال۹۲ شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی توانست بالغ بر۱۴۰ تن تولید ذرت بذری داشته باشدکه باتوجه به کیفیت وعملکردمناسب این بذر دریخش زراعت، درداخل وخارج ازاستان کمک بسیارمناسبی به عرصه تولید بخش زراعت داشته است.

۳- فعالیتهای شرکت درسال ۱۳۹۳:

درسال ۹۳ شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه بصورت مستقیم ویا بامشارکت اتحادیه تعاونیهای عشایری و کشاورزی استان به منظورتامین علوفه موردنیازبخش دام اقدام به خرید بیش از۶۰۰۰تن جو داخلی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال نموده است. در طی سال نیز از طریق عاملیت توزیع کود های شیمیایی نسبت به توزیع ۲۰۰ تن کود اقدام نموده است.

۴- فعالیت های شرکت در سال  ۱۳۹۴

 1. کاشت و تولید بذر ذرت رقم ۷۰۴ در سطح ۳۵ هکتار از مزارع شهرستان های هرسین و کرمانشاه
 2. توزیع کودهای شیمیایی از طریق عاملیت شرکت خدمات حمایتی استان کرمانشاه
 3. پیگیری ایجاد نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در شهرستان کرمانشاه با مشارکت کلیه سهامداران صندوق در محل غرفه های میلاد واقع در میدان آزادی شهرستان کرمانشاه از طریق شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمانشاه

۵- فعالیتهای شرکت درسال ۱۳۹۵:

 1. کاشت و تولید بذر ذرت رقم جدید ۷۰۵ برای اولین بار در استان کرمانشاه در سطح ۳۰ هکتار از مزارع شهرستان کرمانشاه- این رقم دارای عملکرد بالاتری نسبت به رقم ۷۰۴ از نظر تولید دانه و علوفه می باشد و مناسب کاشت در اقلیم سرد استان کرمانشاه می باشد.
 2. خرید و توزیع ۱۵۰۰ تن جو دامی به ارزش ریالی ۱۰ میلیارد ریال در استان
 3. خرید و توزیع ۴۶۰ تن ذرت دانه ای به ارزش ریالی ۳/۸ میلیارد ریال در استان
 4. توزیع بذر و ذرت ۷۰۵ تولیدی در استان کرمانشاه و استانهای همجوار

۶- فعالیتهای شرکت درسال ۱۳۹۶:

 1. کاشت و تولید بذر ذرت رقم ۷۰۴ در سطح ۳۰ هکتار در مزارع شهرستان کرمانشاه
 2. خرید و توزیع ۳۰۰ تن جو دامی در بهار ۱۳۹۶
 3. برنامه ریزی جهت خرید جو دامی تولیدی کشاورزان در تیر ماه ۹۶
 4. اعلام آمادگی به کلیه صندوق های کشوری جهت تامین نهاد های وارداتی از طریق پرداخت با ال سی یوزانس ۶ ماهه
 • مدیرعامل
 • مدیر عامل: محمد عزیزی  اکنون که خداوند بزرگ توفیق خدمتگذاری به سهامداران عزیز در سنگری جدید و در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را نصیب اینجانب فرموده است به درگاهش شکر گزارم و امید دارم که دست در دست توانای هیئت مدیره محترم و کارکنان صدیق این صندوق بتوانیم واژه خدمت گزاری صادقانه به سهامداران گرامی را معنایی دوباره بخشیم. نیک می دانیم که همیشه حق با سهامداران است و تلاش داریم این شعار راهبردی را نصب العین خود قرار داده و تکریم ارباب رجوع را به نظاره بنشینیم. برای تحقق این مهم همچنان به اعتماد سهامداران فهیم صندوق نیازمندیم و امید آن داریم که همواره از فرصتی که شما در اختیار خدمتگزاران خود در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار داده اید به بهترین شکل ممکن بهره برداری نماییم. در نهایت امیدواریم بر اساس بیانیه رسالت تدوین شده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه در آینده به اهداف مورد نظر دست یابیم.
  .

  الف) قبل از تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

 • دارای مدرک فوق لیسانس حسابداری
 • حسابدار بیمارستان امام حسین (ع) – کرمانشاه 1382-1381 به مدت 2 سال
 • خدمات مالی و حسابداری بیش از 10 شرکت به صورت سالیانه و ممتد از سال 1383 لغایت هم اکنون
 • مدیر مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1384 لغایت 1397 به مدت 13 سال
 • مدیر عامل شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه 1386 لغایت 1388 به مدت 2 سال
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1391 لغایت هم اکنون
 • سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال 1391 لغایت 1392 به مدت 2 سال
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و حسابداری تکتازان محاسب زاگرس از سال 1389 لغایت هم اکنون
 • مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از مورخه 28/4/97 لغایت هم اکنون
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات کشاورزی صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه از شهریور ماه 1397 لغایت هم اکنون
 • عضو ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عضو ثابت کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه

 • www.leader.ir
 • www.dolat.ir
 • www.maj.ir
 • www.sfida.ir
 • بررسی موضو

  در جلسه مورخه 1400/08/05 که دراتاق بازرگانی ، صنایع ...

  حضور مدیرع

  در جلسه مورخه1400/08/03 انجمن صنایع غذایی خانه صنعت ...

  پیگیری تجه

  در جلسه مورخه 1400/7/19 آقایان غفار محمدی نائب رئیس هیئت ...

  اختصاص مبل

  محمدعزیزی مدیرعامل صندوق در جلسه مورخه 29 تیر ماه 1400 ...